Polityka wykorzystania

Niniejsze zasady dopuszczalnego użytkowania obejmują produkty, usługi i technologie (określane łącznie jako “Produkty”) dostarczane przez MyIntimacy w ramach jakiejkolwiek bieżącej umowy. Ma on na celu ochronę nas, naszych klientów i całej społeczności internetowej przed nieetycznymi, nieodpowiedzialnymi i nielegalnymi działaniami.

Klienci MyIntimacy zaangażowani w działania zabronione przez niniejsze zasady dopuszczalnego użytkowania mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zawieszenie usług i zamknięcie konta. W skrajnych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do zgłoszenia takich klientów odpowiednim władzom.

Polityka ta została ostatnio zweryfikowana 17 kwietnia 2022 r.

Uczciwe wykorzystanie

Udostępniamy nasze obiekty przy założeniu, że korzystanie z nich będzie “działalność jak zwykle”, zgodnie z harmonogramem oferty. Jeśli użytkowanie zostanie uznane za nadmierne, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty lub może zostać ograniczona przepustowość.

Sprzeciwiamy się wszelkim formom nadużyć, dyskryminacji, naruszania praw i/lub wszelkim działaniom, które szkodzą lub stawiają w niekorzystnej sytuacji jakąkolwiek grupę, osobę lub zasoby. Oczekujemy, że nasi klienci oraz, w stosownych przypadkach, ich użytkownicy (“użytkowników końcowych”), aby również korzystali z naszych Produktów z podobnym zamiarem.

Odpowiedzialność klienta

Uważamy, że nasi klienci są odpowiedzialni za swoje własne działania, jak również za działania osób korzystających z naszych Produktów za zgodą klienta. Odpowiedzialność ta dotyczy również osób korzystających z naszych Produktów w sposób nieuprawniony w wyniku niewprowadzenia przez klienta odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Przyjmując od nas Produkty, nasi klienci zgadzają się zapewnić przestrzeganie niniejszych zasad w imieniu wszystkich osób korzystających z Produktów jako ich użytkownicy końcowi. Skargi dotyczące działań klientów lub ich użytkowników końcowych będą przekazywane do osoby wyznaczonej do kontaktów dla danego konta.

Jeśli klient – lub jego użytkownik końcowy lub inna osoba korzystająca z naszych Produktów w wyniku działania klienta – naruszy nasze zasady dopuszczalnego użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich Produktów powiązanych z kontem naruszającym zasady lub samego konta bądź podjęcia wszelkich działań zaradczych lub zapobiegawczych, jakie uznamy za stosowne, bez uprzedzenia. W zakresie dozwolonym przez prawo nie przewiduje się rekompensaty za przerwy w świadczeniu usług wynikające z naruszenia naszych zasad dopuszczalnego użytkowania.

Zabronione działanie

Naruszenie praw autorskich i dostęp do nieautoryzowanych materiałów

Produktów firmy Our nie wolno używać do przesyłania, dystrybucji lub przechowywania jakichkolwiek materiałów z naruszeniem obowiązującego prawa. Obejmuje to, ale nie tylko:

 • wszelkie materiały chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, tajemnicą handlową lub innymi prawami własności intelektualnej, wykorzystywane bez odpowiedniego zezwolenia, oraz
 • wszelkie materiały obsceniczne, zniesławiające, stanowiące nielegalne zagrożenie lub naruszające przepisy dotyczące kontroli eksportu.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały, które wprowadza, przesyła, rozpowszechnia, transmituje, tworzy lub publikuje za pośrednictwem Produktów oraz za uzyskanie prawnego zezwolenia na wykorzystanie wszelkich utworów zawartych w takich materiałach.

SPAM i nieautoryzowane wiadomości

Produktów naszej firmy nie wolno używać do wysyłania niezamówionych wiadomości masowych lub komercyjnych z naruszeniem przepisów prawa i regulacji obowiązujących w jurysdykcji użytkownika (“spam”). Obejmuje to między innymi wysyłanie spamu, pozyskiwanie klientów za pomocą spamu rozsyłanego przez innych usługodawców oraz zbieranie odpowiedzi na spam rozsyłany przez innych usługodawców.

Produktów naszej firmy nie wolno wykorzystywać do prowadzenia niepotwierdzonych list mailingowych ani list numerów telefonów (“listy powiadamiania”). Obejmuje to między innymi zapisywanie adresów e-mail lub numerów telefonów na dowolną listę dyskusyjną bez zgody właściciela adresu e-mail lub numeru telefonu oraz przechowywanie wszystkich zapisanych w ten sposób adresów e-mail lub numerów telefonów. Wszystkie listy dyskusyjne uruchamiane lub hostowane przez nasze Produkty muszą być “potwierdzony opt-in”. Weryfikacja wyraźnej zgody właściciela adresu lub numeru telefonu musi być dostępna przez cały czas istnienia listy dyskusyjnej.

Zabraniamy wykorzystywania w naszych Produktach list e-mailowych, list numerów telefonów lub baz danych zakupionych od osób trzecich w celu rozsyłania spamu lub niepotwierdzonych wiadomości.

Niniejsze zasady dotyczące spamu i nieautoryzowanych wiadomości odnoszą się do wiadomości wysyłanych za pomocą naszych Produktów lub wiadomości wysyłanych z dowolnej sieci przez klienta lub osobę działającą w jego imieniu, które bezpośrednio lub pośrednio odsyłają odbiorcę do witryny obsługiwanej przez nasze Produkty.

Nieetyczne, wykorzystujące i złośliwe działania

Produktów naszej firmy nie wolno używać do reklamowania, przesyłania lub udostępniania w inny sposób jakiegokolwiek oprogramowania, programu, produktu lub usługi, które naruszają niniejsze zasady użytkowania lub zasady użytkowania innych dostawców usług. Obejmuje to między innymi ułatwianie rozsyłania spamu oraz inicjowanie ataków sieciowych typu sniffing, ping, packet spoofing, flooding, mail-bombing i denial-of-service.

Produktów Firmy nie wolno używać do uzyskiwania dostępu do kont lub zasobów elektronicznych, do których grupa lub osoba próbująca uzyskać dostęp nie posiada dostępu lub nie jest upoważniona do dostępu do tych zasobów (np.g. “hacking”, “krakowanie”, “włamania” itp.).

Produktów firmy Moneybookers nie wolno używać w celu celowego lub lekkomyślnego wprowadzania wirusów lub złośliwego kodu do Produktów i systemów firmy Moneybookers.

Produktów naszej firmy nie wolno używać do celowego angażowania się w działania mające na celu nękanie innej grupy lub osoby. Nasza definicja nękania obejmuje między innymi ataki typu denial-of-service, mowę nienawiści, propagowanie nietolerancji rasowej lub etnicznej oraz wszelkie działania mające na celu grożenie, wykorzystywanie, naruszanie praw lub dyskryminację jakiejkolwiek grupy lub osoby.

Inne działania uważane za nieetyczne, wykorzystujące i złośliwe obejmują:

 • Uzyskiwanie (lub próby uzyskania) usług od nas z zamiarem uniknięcia zapłaty;
 • Korzystanie z naszych usług w celu uzyskania (lub próby uzyskania) usług od innego dostawcy z zamiarem uniknięcia zapłaty;
 • Nieuprawnionego dostępu, zmiany lub zniszczenia (lub jakiejkolwiek próby takiego działania) jakichkolwiek informacji o naszych klientach lub użytkownikach końcowych, za pomocą dowolnych środków lub urządzeń;
 • Wykorzystywanie naszych urządzeń do zakłócania korzystania z naszych urządzeń i sieci przez innych klientów lub osoby upoważnione;
 • Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w postaci łączy, które nawołują do przemocy, przedstawiają akty przemocy, pornografię dziecięcą lub zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób;
 • Wszelkie działania lub zaniechania naruszające prawa i przepisy dotyczące ochrony konsumentów;
 • naruszania prywatności osób.

Nasze Produkty nie mogą być używane przez osoby lub podmioty, które są zaangażowane lub podejrzewane o zaangażowanie w działania lub przyczyny związane z nielegalnym hazardem, terroryzmem, handlem narkotykami, handlem bronią lub rozprzestrzenianiem, rozwojem, projektowaniem, produkcją, gromadzeniem lub używaniem broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej, broni masowego rażenia lub pocisków rakietowych; w każdym przypadku dotyczy to również wszelkich powiązań z innymi osobami, które wspierają powyższe działania lub przyczyny.

Nieuprawnione użycie właściwości MyIntimacy

Zabraniamy podszywania się pod MyIntimacy, reprezentowania znaczących relacji biznesowych z MyIntimacy lub posiadania jakiejkolwiek własności MyIntimacy (w tym naszych Produktów i marki) w celu nieuczciwego pozyskania usług, zwyczajów, patronatu lub zaufania użytkowników.

O niniejszej polityce

Niniejsze zasady zawierają niewyczerpujący wykaz działań i zamiarów, które uważamy za niedopuszczalne i niezgodne z naszą marką.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad w dowolnym czasie poprzez opublikowanie zmienionej wersji na naszej stronie internetowej. Zmieniona wersja będzie obowiązywać od wcześniejszej z następujących dat:

 • w dniu, w którym klient korzysta z naszych Produktów po opublikowaniu przez nas zmienionej wersji na naszej stronie internetowej; lub
 • 30 dni od opublikowania przez nas poprawionej wersji na naszej stronie internetowej.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia online. Wyrażając zgodę, akceptujesz używanie plików cookies zgodnie z naszą polityką cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje z Twojej przeglądarki, najczęściej w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi związane z plikami cookie.


Cookies techniczne
W celu korzystania z tej strony internetowej używamy następujących technicznie wymaganych plików cookie.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Odrzucić wszystkie usługi
Save
Zaakceptować wszystkie usługi