Warunki świadczenia usług

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu regulują zasady korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.myintimacy.com oraz wszelkich powiązanych usług świadczonych przez MyIntimacy.

Poprzez dostęp do strony https://www.myintimacy.com, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z usługi oraz stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług, nie wolno Ci korzystać z tej strony internetowej ani z innych usług świadczonych przez MyIntimacy.

MyIntimacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zmiany dowolnego z niniejszych Warunków korzystania z serwisu według własnego uznania. W tym momencie zaktualizujemy tę stronę. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym od daty publikacji.

Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 17 kwietnia 2022 r.

Ograniczenia stosowania

Korzystając z tej witryny, użytkownik gwarantuje w imieniu własnym, swoich użytkowników i innych reprezentowanych przez siebie stron, że nie będzie:

 • modyfikowania, kopiowania, przygotowywania prac pochodnych, dekompilowania lub odtwarzania kodu źródłowego jakichkolwiek materiałów i oprogramowania zawartych w tej witrynie;
 • usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek materiałów i oprogramowania zawartych w tej witrynie;
 • przekazywania materiałów innym osobom lub tworzenia ich kopii lustrzanych na innych serwerach;
 • świadomie lub przez zaniedbanie korzystać z tej strony internetowej lub jakichkolwiek powiązanych z nią usług w sposób, który nadużywa lub zakłóca działanie naszych sieci lub jakichkolwiek innych usług świadczonych przez MyIntimacy;
 • korzystania z tej strony internetowej lub związanych z nią usług w celu przekazywania lub publikowania jakichkolwiek materiałów napastliwych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, oszukańczych lub niezgodnych z prawem;
 • korzystania z tej strony internetowej lub powiązanych z nią usług z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji;
 • korzystania z tej witryny w połączeniu z wysyłaniem nieautoryzowanych reklam lub spamu;
 • zbierania, gromadzenia lub zbierania danych użytkownika bez jego zgody; lub
 • korzystania z niniejszej witryny internetowej lub powiązanych z nią usług w sposób, który może naruszać prywatność, prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich.

Własność intelektualna

Własność intelektualna w materiałach zawartych na tej stronie jest własnością lub jest licencjonowana przez MyIntimacy i jest chroniona przez obowiązujące prawo autorskie i prawo znaków towarowych. Udzielamy naszym użytkownikom pozwolenia na pobranie jednej kopii materiałów do osobistego, niekomercyjnego, tymczasowego użytku.

Stanowi to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu prawnego. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z tych ograniczeń lub Warunków świadczenia usług i może zostać wypowiedziana przez MyIntimacy w dowolnym momencie.

Treści tworzone przez użytkowników

Użytkownik zachowuje prawa własności intelektualnej do treści, które przekazuje nam do publikacji na naszej stronie internetowej. Nigdy nie rościmy sobie prawa własności do treści, ale wymagamy licencji od użytkownika, aby móc z nich korzystać.

Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej lub powiązanych z nią usług w celu zamieszczania, przesyłania, udostępniania lub przekazywania w inny sposób treści objętych prawami własności intelektualnej, udziela nam niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na korzystanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne wyświetlanie, tłumaczenie lub tworzenie dzieł pochodnych treści użytkownika w sposób zgodny z jego preferencjami dotyczącymi prywatności i naszą Polityką prywatności.

Licencja udzielona nam przez użytkownika może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie poprzez usunięcie treści użytkownika. Jednakże w zakresie, w jakim my (lub nasi partnerzy) wykorzystaliśmy treści Użytkownika w związku z treściami komercyjnymi lub sponsorowanymi, licencja będzie obowiązywać do momentu zaprzestania przez nas publikacji treści komercyjnych lub postów.

Odpowiedzialność

Nasza witryna i materiały na niej zawarte są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują. W zakresie dozwolonym przez prawo MyIntimacy nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, i niniejszym wyłącza i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innych naruszeń praw.

W żadnym wypadku MyIntimacy ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wtórne poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z tej strony internetowej lub materiałów na tej stronie, nawet jeśli MyIntimacy lub upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód.

W kontekście niniejszej umowy, “strata wynikowa” obejmuje wszelkie straty wynikowe, straty pośrednie, rzeczywistą lub przewidywaną utratę zysku, utratę korzyści, utratę przychodów, utratę działalności gospodarczej, utratę dobrej woli, utratę możliwości, utratę oszczędności, utratę reputacji, utratę możliwości korzystania z danych i/lub utratę lub uszkodzenie danych, niezależnie od tego, czy wynikają one z ustawy, umowy, zasad słuszności, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odszkodowania, czy z innych przyczyn.

Ponieważ niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Dokładność materiałów

Materiały zamieszczone na naszej stronie internetowej nie są wyczerpujące i służą wyłącznie do celów informacyjnych. MyIntimacy nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności korzystania z materiałów na tej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub zasobów powiązanych z tą stroną internetową.

Linki

MyIntimacy nie przejrzała wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki na jej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia, zatwierdzenia lub kontroli danej strony przez MyIntimacy. Korzystanie z takich stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika i zalecamy samodzielne sprawdzenie przydatności tych stron.

Prawo do wypowiedzenia

Możemy zawiesić lub odebrać Ci prawo do korzystania z naszej strony internetowej i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w trybie natychmiastowym, po pisemnym powiadomieniu Cię o naruszeniu niniejszych Warunków świadczenia usług.

Odprawa

Każde postanowienie niniejszych Warunków Korzystania z Usługi, które jest w całości lub w części nieważne lub niewykonalne, zostaje uchylone w zakresie, w jakim jest nieważne lub niewykonalne. Nie ma to wpływu na ważność pozostałej części niniejszych Warunków świadczenia usług.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki korzystania z usługi podlegają przepisom prawa Stanów Zjednoczonych i są interpretowane zgodnie z nimi. Użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub lokalizacji.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia online. Wyrażając zgodę, akceptujesz używanie plików cookies zgodnie z naszą polityką cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje z Twojej przeglądarki, najczęściej w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi związane z plikami cookie.


Cookies techniczne
W celu korzystania z tej strony internetowej używamy następujących technicznie wymaganych plików cookie.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Odrzucić wszystkie usługi
Save
Zaakceptować wszystkie usługi